Kako izmijeniti ili raskinuti ugovor za vrijeme krize

Jedno od temeljnih načela ugovornog prava jest načelo obvezatne snage ugovora (pacta sunt servanda) koje zahtijeva da se poštuju ugovorom preuzete obveze. Međutim, što kada je zbog novonastale situacije s epidemijom COVID-19 odnos ugovornih strana narušen u toj mjeri da je ravnopravnost između ugovornih strana bitno narušena do te mjere da dolazi do povrede ekvivalencije, tj. ravnoteže vrijednosti stranačkih činidbi? U ovom tekstu dajemo odgovor koje pravne mogućnosti i način njihova ostvarenja ima na raspolaganju pogođena ugovorna strana.

Zakon o obveznim odnosima ( Narodne novine 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018 ) propisuje u čl. 369. institut izmjene ili raskida ugovora zbog promijenjenih okolnosti kojim se propisuje situacija ako bi zbog izvanrednih okolnosti nastalih nakon sklapanja ugovora, a koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora, ispunjenje obveze za jednu ugovornu stranu postalo pretjerano otežano ili bi joj nanijelo pretjerano veliki gubitak, ona može zahtijevati prvenstveno da se ugovor izmijeni, a iznimno čak i raskid ugovora kad je nemoguće postići prilagođavanje ugovora promijenjenim okolnostima.

Nakon zaključenja ugovora može doći do nastupanja takvih izvanrednih okolnosti koje ni uz najveću pažnju nije bilo moguće predvidjeti, otkloniti ili izbjeći, a koja novonastala okolnost položaj jedne strane u ugovoru čini bitno otežanim ili za nju ugovor čak gubi i svaki ratio postojanja stoga Zakon daje mogućnost strani koja je pogođena promijenjenim okolnostima da zahtijeva prilagođavanje ugovora novonastaloj situaciji ili čak njegov raskid, ako to okolnosti zahtijevaju.

S druge strane, ako su se okolnosti promijenile na takav način da je ispunjenje obveze postalo apsolutno nemoguće, dužnik se oslobađa obveze, pod uvjetom da za nemogućnost ispunjenja nije kriv, odnosno da se radi o okolnostima koje nije morao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

Strana koja je ovlaštena zbog promijenjenih okolnosti zahtijevati izmjenu ili raskid ugovora, dužna je o svojoj namjeri obavijestiti drugu ugovornu stranu čim sazna da su takve okolnosti nastupile, a ako to ne učini, odgovara za štetu koju je druga strana pretrpjela zbog toga što joj zahtjev nije bio na vrijeme priopćen.

Prema sudskoj praksi pogođena strana ne mora odmah zahtijevati izmjenu ili raskid ugovora već je dovoljno uputiti drugoj ugovornoj strani obavijest o nastupanju promjenjenih okolnosti i mogućnosti postavljanja zahtjeva za raskid ili izmjenu ugovora.

Pogođena ugovorna strana, po sagledavanju posljedica promjenjenih okolnosti i utjecaja na njeno poslovanje, a samim time i samu mogućnost ispunjenja konkretnog ugovora bi prvo trebala poslati zahtjev drugoj ugovornoj stranci za izmjenu ili raskid ugovora. U slučaju suugovarateljeva odbijanja, pogođenoj strani pripada zahtjev za raskid, odnosno izmjenu ugovora, o kojem će odlučivati sud rukovodeći se načelom savjesnosti i poštenja.

Dario Benić, mag.iur

dariobenic.odvjetnik@gmail.com

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *